Open up the borders!

handing out foodWe’ve been around Idomeni for one and a half week now, and we’ve been super busy! The situation changes every couple of hours. We work together with different groups and individuals who do diverse things, from giving clothes  and blankets to spreading information. Time to get all of you updated on our progress and the situation here!

Gas Station
Our biggest job at the moment is cooking and serving food for people that are stuck at a gas station. They are coming with buses – that they have to pay for – from the ferry port in Athens. They are waiting here, most of them around 2 days, until they get into the camp at Idomeni to cross the border. Daily there are between 800 and 3000 people, also a lot of families and children and we are the only ones who go there with warm food. Most days we go twice. The only other help they get is from ‘doctors without borders’ who mainly provide blankets, water, medical help and a limited supply of sandwiches.

The people have little to no information on where they are, how far the Macedonian border is, if they have the right nationality and papers to pass the border, why they have to wait, what they should say in order to cross the border successfully, and more. So we try to talk as much as possible and give out the info we’ve got.

Camp
The buses leave one by one to the entrance of the camp in Idomeni, still on the Greek side of the border.  We’ve been cooking for the camp last week but right now the gas station is more urgent. Before the entrance of the camp the people get separated. Only people from Syria, Irak and Afghanistan, with the right papers, who say they want to go to Germany or Austria are allowed to cross the border. They stay there for a while and on most days, the Macedonian border opens every hour in the daytime for about a 100 people.

Illegalised People
The people who are not allowed to cross the border, are put back on buses to Athens, for which they have to pay again. Their only chance for moving forward into Europe is to go illegally, by foot or with help of a smuggler. We know where a lot of them are before crossing the Macedonian border so we also provide them with warm food and other necessities like clothes and shoes. We’ve spoken to people who walked for days, after which they were caught by Macedonian police and pushed  back into Greece. We’ve also spoken to people who’ve been pushed back 6, 7, or more times.

Fortress Europe
The border of Europe is a very strong one and is becoming stronger and stronger every week. It makes it very hard for thousands of people to get to safety. All along the way migrants encounter danger, hunger, controls, solders and police. All governments turn their backs to these people. Open up the borders!


In ‘t Nederlands

We zijn nu anderhalve week in de buurt van Idomeni, en we zijn super druk geweest! De situatie verandert constant. Wij werken samen met verschillende groepen en individuen die verschillende dingen organiseren, van het geven van kleding en dekens tot het verspreiden van informatie. Tijd om jullie op de hoogte te stellen van onze vorderingen en de situatie hier!

Benzinestation
Onze grootste taak op dit moment is het koken en uitdelen van voedsel aan mensen die vastzitten bij een tankstation. Ze zijn daar gekomen met bussen – waar ze voor moeten betalen- uit de veerhaven in Athene. Ze zitten daar te wachten, de meesten van hen rond 2 dagen, totdat ze in het kamp in Idomeni kunnen om de grens over te steken. Dagelijks zijn er tussen de 800 en 3000 mensen, waaronder veel gezinnen en kinderen en wij zijn de enigen die ze met warm eten verzoregn. De meeste dagen twee keer. De enige andere hulp die ze krijgen is van ‘artsen zonder grenzen’, die ze dekens, water, medische hulp en een beperkt aanbod van broodjes kunnen bieden.

De mensen hebben weinig tot geen informatie over waar ze zijn, hoe ver de Macedonische grens is, of ze de juiste nationaliteit en papieren hebben om de grens passeren, waarom ze moeten wachten, wat ze moeten zeggen om de grens met succes over te steken, en meer. Dus proberen we zoveel mogelijk met ze te praten en geven de info die we hebben.

Kamp
De bussen vertrekken een voor een naar de ingang van het kamp in Idomeni, nog steeds aan de Griekse zijde van de grens. Vorige week kookten we ook voor het kamp, maar op dit moment heeft het tankstation meer urgentie. Voor de ingang van het kamp worden mensen gescheiden. Alleen mensen uit Syrië, Irak en Afghanistan, met de juiste papieren, die zeggen dat ze naar Duitsland of Oostenrijk willen gaan  word toegestaan om de grens over te steken. Ze blijven er voor een tijdje, de Macedonische grens opent gedurende de dag ieder uur om ongeveer 100 mensen door te laten.

Geilligaliseerde mensen
De mensen die niet worden toegestaan om de grens over te steken, worden weer op de bussen naar Athene gezet, waarvoor ze opnieuw moeten betalen. Hun enige kans voor het binnenkomen in Europa is om illegaal te gaan, te voet of met de hulp van een smokkelaar. We weten waar veel van hen zijn voor ze de de Macedonische grens oversteken, zodat we ze warm voedsel en andere benodigdheden zoals kleding en schoenen kunnen bieden. We hebben mensen gesproken die dagen gelopen hadden, waarna ze werden gevangen door Macedonische politie en weer Griekenland in geduwd. We hebben ook gesproken met mensen die dat al 6, 7 of meer keer hebben meegemaakt.

Fort Europa
De grens van Europa is een zeer sterk een en wordt iedere week sterker en sterker. Het maakt het erg moeilijk voor duizenden mensen om in veiligheid te komen. Overal langs de weg lopen migranten gevaar, honger, controles, soldaten en de politie. Alle regeringen keren deze mensen de rug toe. Stel de grenzen open, nu!